Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna Payment with Swish
Fri frakt vid 499:- / Snabb leverans / Fri retur

Hevy duty multi-purpose cleaner

  • 189 kr

Snabb leverans!

I lager.
Dela
Lagersaldo: 6
Artikelnummer: 105

Meguiar’s Heavy Duty Multi Purpose Cleaner är efterföljaren till All Purpose Cleaner, men nu ännu effektivare och det självklara valet för att rengöra alla interiöra ytor. Men även vissa exteriöra ytor.

Medlet har en skummande effekt som effektivt lyfter upp smutsen. Den unika blandningen av mjukmedel och de optiska tillsatserna lyfter fram ny-känsla på mattor, andra textilier och vinyl.

Produkten passar även utmärkt till klädseltvätt. Passar lika bra för bilen som för hemmet.

OBS! Ej för användning på glasytor.

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelser
* Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte gaser, dimma, ångor eller sprej
* Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
* VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
* VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
* Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning